TSARIN TALLARMU

TSARIN TALLARMU

Muna amsar kowace irin talla banda wadda ta sabawa

Addinin musulunci

Ta cin mutuncin wani addini (Misali Kiristanci)

Cin fuska ko bata juna ko cin zarafi

Duk wata talla zamu karanta muyi nazari kafin bugawa

Idan ta kamazamu nemi shawarar lauyoyinmu

Farashin Talla

Daga nan har zuwa wani lokaci bamu da wani Qayyadajjen farashi. Kowace talla za mu buda ta mu tattauna da kai mu yanke hukuncin abin da za ka biya